Statut

STATUT FUNDACJI

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 NAZWA FUNDACJI

 Fundacja pod nazwą: Fundacja AI (zwana dalej „Fundacją”), którą ustanowił Fundator Beata Janicka aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Dorotę Kalsztein w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Mickiewicza 11/3 w dniu 27.02.2014.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest organizacją apolityczna.
 3. Fundacja jest instytucją społeczną i pozarządową.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.

 § 2

SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 3

 CZAS TRWANIA

 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

 Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja AI i adresem siedziby.

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i metody działania.

§ 5

  CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

 Celem głównym Fundacji jest: wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego     i społecznego dzieci, młodzieży, a także dorosłych zainteresowanych m.in. językami   i kulturą Dalekiego Wschodu, stymulowanie postaw twórczych i motywowanie do samodzielności i samodoskonalenia.

 1. Celami szczegółowymi Fundacji są:
 1. Wspieranie dzieci, młodzieży, ich bliskich (także osób niepełnosprawnych) w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej problemami natury osobistej, szkolnej, rodzinnej.
 2. Wspieranie i ukierunkowywanie zainteresowań zawodowych dzieci i młodzieży.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jednostki i patologiom społecznym.
 4. Działania zmierzające do poprawy relacji rówieśniczych i rodzinnych osób objętych działalnością Fundacji.
 5. Działania na rzecz promocji rodziny i jej integracji jako wartości.
 6. Podnoszenie kompetencji społecznych i zaradności życiowej podopiecznych Fundacji.
 7. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości podopiecznych Fundacji.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności i postaw twórczych.
 9. Pomoc osobom dotkniętym dysleksją w nauce języków obcych.
 10. Zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez organizowanie miejsc pracy, szkolenia językowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych osób objętych pomocą Fundacji, rozwijanie przedsiębiorczości (handel z Dalekim Wschodem).
 11. Stworzenie miejsca spotkań, integracji, pracy, nauki i szkoleń dla podopiecznych Fundacji.
 12. Organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 13. Promowanie zajęć sportowych – rekreacyjnych i wyczynowych.
 14. Inspirowanie, propagowanie i wspieranie działań o charakterze transkulturowym, mających na celu realizowanie celu głównego Fundacji.
 15. Działania na rzecz wymiany międzykulturowej, wzajemnego poznawania i dzielenia się osiągnięciami.
 16. Propagowanie kultury, nauki, sztuki i folkloru Dalekiego Wschodu.
 17. Promocja zdrowego odżywiania, w oparciu o kuchnie Dalekiego Wschodu.
 18. Upowszechnianie znajomości języków orientalnych.
 19. Promowanie twórców polskich i zagranicznych.
 20. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicami kraju.
 21. Propagowanie piękna ziemi polskiej wśród przybyszów z Dalekiego Wschodu.
 22. Działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji.
 23. Pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

§ 6

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Fundatora. Jeżeli Fundator zmarł albo z innych przyczyn nie może pełnić swojej funkcji, zmiany Statutu dokonuje  Rada Nadzorcza Fundacji

§ 7

METODY REALIZACJI CELÓW

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności statutowej  nieodpłatnej lub odpłatnej w następującym zakresie:
 • Organizowanie, nagrywanie i finansowanie koncertów, przedstawień teatralnych, inscenizacji itp.
 • Organizowanie i finansowanie warsztatów językowych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, wokalnych, orgiami, szycia, kulinarnych, kaligraficznych, rysunkowych, malarskich, dekoracyjnych, kosmetycznych, fryzjerskich, twórczości ludowej.
 • Organizowanie i finansowanie spotkań cosplayowych.
 • Organizowanie i finansowanie wystaw, wernisaży i pokazów prac artystów polskich i zagranicznych, sesji zdjęciowych w strojach orientalnych.
 • Organizowanie konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych i innych.
 • Współpraca z domami kultury, placówkami kulturalno-oświatowymi i sportowymi w kraju i za granicą.
 • Przyznawanie stypendiów i dofinansowywanie nauki języków obcych.
 • Zakup materiałów, urządzeń i przedmiotów użytkowych niezbędnych do działalności statutowej Fundacji.
 • Tworzenie i wyposażanie miejsc pracy w placówkach Fundacji.
 • Tworzenie, prowadzenie, finansowanie klubokawiarni.
 • Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych.
 • Organizowanie, prowadzenie, finansowanie działań o charakterze terapeutycznym, resocjalizacyjnym (indywidualnych i grupowych).
 • Organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców.
 • Organizowanie zimowisk i półkolonii, wyjazdów integracyjnych, wycieczek, obozów na terenie Polski i za granicą.
 • Organizowanie wsparcia dla Polaków za granicą poprzez współpracę z placówkami dyplomatycznymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołami, wydawnictwami i osobami prywatnymi.
 • Działania wspierające przebywających w Polsce przyjezdnych z Dalekiego Wschodu i Polaków przebywających za granicą poprzez pomoc w dokonywaniu formalności urzędowych, mieszkaniowych, zawodowych i pomoc w aklimatyzacji w warunkach obcego kraju.
 • Prowadzenie pogadanek, wykładów, warsztatów, prezentacji i degustacji na temat zdrowego odżywiania w oparciu o kuchnie Dalekiego Wschodu.
 • Wymiana zagraniczna i organizowanie wolontariatu.
 • Szkolenie wolontariuszy i sympatyków pomagających przy realizowaniu celów statutowych Fundacji.
 • Tłumaczenie i wydawanie podręczników, książek, broszur, folderów etc.
 • Projektowanie i finansowanie wykonania gadżetów popularyzujących Fundację, materiałów reklamowych, odznaczeń nobilitujących członków i gości Fundacji.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, polskimi i zagranicznymi.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej zgodnie z Rozdziałem IV niniejszego statutu;
 • Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych w tym funduszy z Unii Europejskiej.
 • Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.
 • Wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych.
 • Organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie akcji informacyjnych.
 • Przyjmowanie darowizn materialnych i pieniężnych.

2.Działalność statutowa odpłatna  zostanie wyodrębniona rachunkowo a jej szczegółowy zakres określony zostanie uchwałą Zarządu Fundacji w taki sposób aby nie pokrywał się z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

Rozdział III. Organy Fundacji.

§ 8

ORGANAMI FUNDACJI SĄ

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Nadzorcza Fundacji.

§ 9

ORGAN ZARZĄDZAJĄCY FUNDACJI.

 Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd.

§ 10

SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

 Zarząd powoływany jest przez Fundatora. Jeżeli Fundator zmarł albo z innych przyczyn nie może powoływać i odwoływać członków Zarządu, do Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Fundacji.

§ 11

 SKŁAD ZARZĄDU I CZAS TRWANIA JEGO MANDATU.

 Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i powoływany jest na czas nieoznaczony.

 1. Fundator  może  zostać Członkiem Zarządu.
 2. Prezesa Zarządu powołuje Fundator.

§ 12

 WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA ZARZĄDU.

 Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu, prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe  oraz odwołania przez Fundatora

§ 13

KOMPETENCJE ZARZĄDU.

 Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji (z wyjątkiem zastrzeżonych dla Fundatora w niniejszym statucie) dotyczących Fundacji, a w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
  5. tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
  6. powoływanie Rady Programowej.
 2. Zarząd podejmuje uchwały, zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego Członków. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw, rozstrzyga głos Prezesa.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Członkowie Zarządu mogą pobierać z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy., Umowę o pracę z członkami zarządu zawiera Rada Nadzorcza Fundacji.

 § 14

ORGAN NADZORU FUNDACJI

 Fundator  powołuje Radę  Nadzorczą Fundacji, zwana dalej Radą, która jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Fundacji.

 § 15

SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

Fundator  powołuje Radę  Nadzorczą Fundacji, zwana dalej Radą, która jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 16 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I CZAS TRWANIA JEJ MANDATU

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób i jest powoływana na czas dwóch lat                   z możliwością przedłużenia przez Fundatora na następną kadencję. Jeżeli Fundator zmarł albo z innych przyczyn nie może powoływać i odwoływać członków Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza  może funkcjonować przez dokooptowanie do swojego składu nowych członków. W tym przypadku zapisy Statutu dotyczące kadencyjności Rady Nadzorczej nie mają zastosowania.
 2. Fundator może zostać członkiem Radu Nadzorczej, o ile nie jest jednocześnie  członkiem Zarządu,
 1. Członkowie Rady Nadzorczej:
 2. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Fundatora.
 1. Przewodniczący rady Nadzorczej wybierany jest przez Fundatora. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego.

§ 17

 Fundacji i z działalności, zawieranie umów z członkami Zarządu oraz występowanie z wnioskami

WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA W RADZIE NADZORCZEJ

 Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa po upływie kadencji, na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu oraz odwołania przez Fundatora.

 § 18

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy bieżący nadzór nad działalnością Fundacji,  opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania, opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd, rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego dotyczącymi działalności Fundacji.

§ 19

 TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 1. Sposób pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady.
 2. Regulamin Rady ustanawia Fundator.

§ 20

 RADA PROGRAMOWA

 1. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową.
 1. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
 2. Osoby powoływanie do Rady Programowej powinny posiadać doświadczenie w dziedzinach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji lub innych dziedzinach pomocnych w funkcjonowaniu Fundacji.
 3. Rada Programowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę Rady Programowej i przewodniczy jej posiedzeniom, oraz Sekretarza.
 4. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd lub Przewodniczący Rady Programowej, zawiadamiając o tym pisemnie pozostałych członków Rady Programowej.
 6. W posiedzeniach Rady Programowej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji oraz Prezes Zarządu Fundacji, o ile został wyznaczony.
 7. Decyzje Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
 1. Członkom Rady Programowej może przysługiwać zwrot uzasadnionych kosztów i wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 20 pkt. 6 lit. c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Rada Programowa współdziała z Zarządem w celu realizacji statutowych celów Fundacji i jej rozwoju.
 3. Do zakresu działań Rady Programowej należy w szczególności:
 1. przedkładanie Radzie Fundacji opinii dotyczących rocznych programów działania Fundacji,
 2. ustalenie kierunków i metod działania Fundacji.

§ 21

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000,- złotych (trzy tysiące złotych) oraz inne dochody, środki i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 1. Z majątku Fundacji przeznacza się kwotę 500 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej i 1500 zł na prowadzenie działalności statutowej .
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 5. dochodów z działalności odpłatnej prowadzonej przez Fundację
 6. dochodów z najmu pomieszczeń należących do Fundacji,
 7. funduszy pomocowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej,
 8. dochodów z papierów wartościowych i odsetek bankowych,
 9. innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.
  1. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
  2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
  4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w znaczącej kwocie w PLN lub innej walucie uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
  5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
  6. Decyzje o nabyciu i zbyciu majątku trwałego Zarząd podejmuje zgodnie z zasadą reprezentacji po uzgodnieniu z Fundatorami.
 10. Zabronione jest:
 11. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi, członkowie jej organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 12. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 13. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 14. nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22

 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział IV

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 23

 W celu uzyskania środków niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 24

Działalność gospodarczą Fundacja rozpocznie po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 § 25

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDACJI

 Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność związana pośrednio z celami statutowymi Fundacji i ma ona charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej.

2.Zakres prowadzonej przez fundacje działalności gospodarczej może obejmować:

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi

PKD 73.1. Reklama

PKD 74.30.Z Tłumaczenia

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwanie miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne

§ 26

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i spółdzielniach poprzez wniesienie określonego wkładu oraz zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania z osobami fizycznymi i prawnymi, jak również podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych z fundacjami lub innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.

§ 27

FINANSE FUNDACJI, KSIĘGI RACHUNKOWE.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest ewidencjonowana odrębnie od działalności społecznej.

Rozdział VI. Postanowienia Końcowe

§ 28

 1. Fundacja może ulec likwidacji.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 3. Majątkiem pozostałym po likwidacji Fundacji dysponuje w całości Fundator

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi.